stadesign_banner

Privacy Policy

Privacybeleid STAdesign Amsterdam
Versie 1.0 | mei 2018
 
Deze pagina is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt,
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van STAdesign.
U dient zich ervan bewust te zijn dat STAdesign niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
STAdesign respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van STAdesign of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van STAdesign of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om
de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht
naar eigen beveiligde servers van STAdesign of die van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,
om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden
die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten
behoeve van onze webwinkel.
Hieronder valt bijvoorbeeld het verzendsysteem van onze logistieke partner.
Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie
en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen,
of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen,
kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren,
maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of
om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
 
STAdesign

1e Leeghwaterstraat 18
1018 RC Amsterdam NL
+31(0)6 1900 32 45
info@STAdesign.nl

Privacy Policy
Privacy policy STAdesign Amsterdam Version 1.0 | May 2018   This page was last modified in May 2018.
We are aware that you have confidence in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will let you know what information we collect when you use our website, why we collect this information and how we improve your user experience. This way you understand exactly how we work.

This privacy policy applies to the services of STAdesign.
You should be aware that STAdesign is not responsible for the privacy policy of other sites and sources. By using this website you accept the privacy policy. STAdesign respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide us with will be treated confidentially.

Use of our services
When you sign up for one of our services, we ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on secure servers of STAdesign or those of a third party. We will not combine this information with other personal information we have.

Communication
When you send e-mail or other messages to us, we may retain those messages. Sometimes we ask you for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on secure servers of STAdesign or those of a third party. We will not combine this information with other personal information we have. Cookies We collect data for research in order to gain a better understanding of our customers, so that we can tailor our services accordingly. This website uses "cookies" (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website can be transferred to secure servers of STAdesign or those of a third party. We use this information to keep track of how you use the website, to compile reports on website activity and offer other services with regard to website activity and internet use. 
 

Purposes
We do not collect or use information for purposes other than the purposes which are described in this privacy policy unless we have obtained your permission in advance.

Third parties
The information is not shared with third parties, except for web applications that we use for our webshop. This includes, for example, the shipping system of our logistics partner. This data will only be used for the purpose of the application in question and will not be distributed further. Furthermore, in some cases the information can be shared internally.

Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

Changes
This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any changes and / or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.

Choices for personal data
We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information that has been provided to us at the moment.

Customize / unsubscribe newsletter service
At the bottom of each mailing you will find the possibility to change your details or to unsubscribe.

Adjust / unsubscribe communication
If you want to adjust your data or want to get yourself out of our files, you can contact us. See the contact details below.

Turn off cookies

Most browsers are set by default to accept cookies, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, it is possible that some features and services, on our and other websites, not function correctly if cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback
We regularly check whether we comply with this privacy policy.

If you have any questions about this privacy policy, please contact us:

STAdesign
1e Leeghwaterstraat 18
1018 RC Amsterdam NL
+31(0)6 1900 32 45
info@STAdesign.nl


 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN